Vedtægter for Randers Filatelistklub

Vedtægter

Stiftet den 11. november 1917.

Tilsluttet Danmarks Filatelist Forbund og Fédération Internationale de Philatélie (F.I.P.)

§ 1. Klubbens navn er Randers Filatelistklub

§ 2. Klubbens formål er at samle filatelister (specielt i Randers og omegn) om den fælles interesse, filatelien, hvilket søges opnået ved afholdelse af møder, foredrag, filmforevisninger, dubletcirkulation, frimærkeauktioner eller på anden måde, bestyrelsen finder formålstjenlig.

MØDER

§ 3. Klubben afholder mindst 15 ordinære møder om året.

MEDLEMMER

§ 4. Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 16 år. Optagelse i klubben sker ved personlig henvendelse til klubbens bestyrelse.

BESTYRELSE

§ 5. Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen, nemlig formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan bestyrelsen supplere sig med en dubletleder, der har ret til at overvære bestyrelsesmøderne – men dog uden stemmeret.

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 6. Formanden leder klubbens møder og repræsenterer klubben udadtil. Disse funktioner overgår til næstformanden, såfremt formanden er forhindret eller på anden måde fraværende.

Kassereren fører klubbens medlemsfortegnelse, opkræver kontingent, fører klubbens kassebog og regnskab samt hvad der på anden måde har med likvide midler at gøre. Endvidere skal kassereren drage omsorg for, at de væsentligste af klubbens kontante midler indsættes på konto i bank, sparekasse eller på girokonto i klubbens navn. Kassereren afslutter desuden klubbens årsregnskab og drager omsorg for, at dette inden den 15. april revideres og underskrives af de på generalforsamlingen valgte 2 revisorer.

Sekretæren fører referat over klubbens aktiviteter.

Ved afgang fra bestyrelsen afleveres de foreningen tilhørende effekter.

For kassererens vedkommende afleveres endvidere et ajourført og revideret regnskab.

REGNSKAB

§ 7. Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

FRIMÆRKER

§ 8. Såfremt arvinger efter et medlem skulle ønske råd og vejledning vedrørende en frimærkesamling skal bestyrelsen yde dem denne service.

ÆRESMEDLEMMER

§ 9. Medlemmer eller andre, som efter bestyrelsens opfattelse har ydet en særlig indsats for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

KONTINGENT

§ 10. Klubbens medlemmer skal betale kontingent for den følgende sæson senest den 31. januar Medlemmer, der ikke har betalt senest denne dato, betragtes som udmeldte af klubben.

EKSKLUSION

§ 11. Skulle et medlem ved sin adfærd i eller over for klubben give anledning til mistillid, kan dette medføre eksklusion af klubben, når der af den samlede bestyrelse eller mindst 10 medlemmer af klubben stilles forslag herom. Eksklusion kan ske på en klubaften og ved simpel stemmeflertal, men skal i øvrigt forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

GENERALFORSAMLING

§ 12. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afholdes hvert år i april måned under ledelse af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

Generalforsamlingen skal i øvrigt have følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning om klubbens aktivitet i det forløbne år

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, idet der til hver af de fremmødte udleveres en afskrift af regnskabet.

4) Fastsættelse af kontingent

5) Valg af formand for 1 år

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. I ulige årstal vælges 3 medlemmer – i lige årstal vælges 2 medlemmer

7) Valg af 2 suppleanter for 1 år

8) Valg af 2 revisorer for 1 år

9) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

10) Valg af repræsentanter til filatelistdagen

11) Forslag fra bestyrelsen

12) Forslag fra medlemmer

13) Eventuelt

En lovlig sammenkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indbydelse til samtlige medlemmer og med angivelse af dagsorden.

Forslag og ændringer, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, må indgives skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle afstemninger afgøres, hvor ikke andet er bestemt, ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kan kun vedtages på den ordinære generalforsamling og kun når ¾ af de afgivne stemmer er derfor. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller 1/3 af forsamlingen kræver skriftlig afstemning.

KONSTITUERING

§13. Hurtigst muligt efter den ordinære generalforsamling indkalder formanden til bestyrelsesmøde, for at bestyrelsen kan konstituere sig med næstformand, kasserer samt eventuelt junior-udvalg og dubletleder.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§14. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, når mindst 15 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Indvarsling og forretningsgang er den samme som ved ordinær generalforsamling.

OPLØSNING

§16. Klubbens opløsning kan ikke finde sted, så længe den tæller 5 medlemmer, og da kun hvis 4/5 af medlemmerne stemmer derfor. En generalforsamling bestemmer i så fald, hvorledes klubbens midler og aktiver skal anvendes.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. april 2012