Praktiske oplysninger om dubletcirkulation

Dubletcirkulation

Sæsonen starter ca. 1. september og slutter ca. 1. maj det efterfølgende år.

Opdeling i kredse

Dubletcirkulationen i Randers Filatelistklub består af et antal kredse, hvor medlemmer af klubben kan optages i cirkulationsordningen. Hver kreds modtager ca. 15 sendinger i hver sæson.

Indlevering til dubletlederen

Indlevering til cirkulation sker via kendte kontakter samt naturligvis hæfter fra klubbens egne medlemmer.

Regler

En sending må højest beholdes i 3 dage, hvorefter den sendes videre til den næste på listen. Sidste mand på listen afleverer sendingen til dubletlederen. Blad i hæfterne med forsigtighed. Ved modtagelse af en sending skal man kontrollere, at alle hæfter iflg. en vedlagt fortegnelse, er til stede.

Man skal også kontrollere, at alle mærker er tilstede. Hvor der mangler mærker, skal der være et stempel eller en signatur. Er dette ikke tilfældet, skal man markere mangler ved modtagelsen i det tomme felt. Når man udtager mærker, skal man markere med sin signatur i felterne, hvor mærkerne sad. Når alle hæfter er gennemgået, skal der foretages afregning. Dette sker ved at udfylde en vedlagt opgørelse. Denne samt betaling lægges i kassen i en kuvert. Husk at skrive navn på opgørelsen og på kuverten. Når du afleverer en sending, skal du huske at få en kvittering for afleveringen. Blanketter er vedlagt sendingen. Ombytning af mærker er strafbart.

Afregning


Afregning med indlevererne foretages ved sæsonens afslutning. Såfremt du ønsker at sætte hæfter i cirkulation, skal du kontakte dubletlederen:
Jannic Rasmussen
Runebergsvej 5
8920 Randers NV
tlf.nr. 86417770
 

Undertegnede har virket som dubletleder i 1 sæson. Dette er forløbet fint.

Jeg erindrer om afleveringsbetingelserne m.v. Er du i tvivl om noget vedrørende sendingen, bedes du kontakte undertegnede.

Hermed en lille oversigt over de populæreste områder: Danmark, Sverige, Norge, Grønland, Tyskland, Det tyske Rige med områder, Østrig, Frankrig, de baltiske lande, San Marino og Holland.

Endvidere en oversigt over områder, der har ringe interesse: Østeuropa,

Sydamerika og USA.

Der er efterspørgsel efter gamle engelske kronkolonier, men jeg mangler materiale fra disse områder.

Jannic Rasmussen